Bình khí Co2

Bình khí CO2 được sử dụng rộng rãi để hàn thép cacbon trung bình, do khí này tương đối rẻ tiền, mối hàn ổn định với các tính chất cơ học đạt yêu cầu ở tốc độ cao và độ ngấu đường hàn tương đối sâu.